Икономически календар

Съдържанието на този материал е маркетингова комуникация, а не независими инвестиционни съвети или изследвания. Материалът е само за общи информационни цели (независимо дали се излагат мнения или не). Нищо в този материал не е (или трябва да се счита за) правен, финансов, инвестиционен или друг съвет, на който трябва да се разчита. Нито едно мнение, дадено в материала, не представлява препоръка от Investing24 или автора, че всяка конкретна инвестиция, ценна книга, транзакция или инвестиционна стратегия е подходяща за всяко конкретно лице. Въпреки че информацията, изложена в тази маркетингова комуникация, е получена от източници, за които се смята, че са надеждни, Investing24 не дава гаранция за нейната точност или пълнота. Цялата информация е ориентировъчна и подлежи на промяна без предизвестие и може да бъде остаряла във всеки един момент. Нито Investing24, нито авторът на този материал не носят отговорност за каквито и да било загуби, които можете да претърпите, пряко или косвено, произтичащи от каквато и да е инвестиция въз основа на информация, съдържаща се тук. Потърсете независим съвет, ако е необходимо.